Uzmanlık Eğitim Programı | Uzmanlık Öğrencisi Gelişim Dosyası | Hasta Bilgilendirmeleri
Anabilim Dalımızdan Haberler

1- Konvansiyonel radyolojik tetkiklerinin tümü ile dijital ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan modern röntgen cihazlarımız, Üniversite ve Fakülte yetkililerinin de katıldığı törenle çalışmaya başladı. Yeni cihazlar daha fazla hastaya, daha düşük radyasyon dozları ile hizmet vermemizi mümkün kılacak (8 Aralık 2014).

2- Anabilim Dalımıza geçmişte emek vermiş ve halen çalışmakta olan öğretim üyesi, hekim ve tüm personelimiz her yıl olduğu gibi geleneksel yılbaşı buluşmasına bir araya geldi.

3- Anabilim Dalımızın gönüllü başvurusu üzerine Türk Radyoloji Yeterlik Kurulu (TRYK) “Kurum Ziyaret ve Program Değerlendirme Komisyonu” tarafından oluşturulan beş kişilik heyet 19 Haziran 2015 ‘te kurumumuzu ziyaret etti. Ziyaret raporu TRYK, Türk Radyoloji Derneği ve Türk Tabipleri Birliği tarafından da onaylandı. Uyguladığımız uzmanlık eğitiminin ulusal standartlara uygunluğu 5 yıl için tescil ve akredite edildi. Resmi akreditasyon belgesi, 21 Ocak 2016 tarihinde Rektörümüz başta olmak üzere seçkin kurum yöneticileri, davetliler ve çalışanlarımızın katıldığı törende TRYK Başkanı adına törenle Anabilim Dalımıza teslim edildi.

4- Anabilim Dalımızın gönüllü başvurusu üzerine, Avrupa Radyoloji Derneği (ESR) Eğitim Komitesine bağlı “Uzmanlık Eğitimi Değerlendirme Alt Komisyonu (ETAP)” ‘nun düzenlediği kurum ziyareti 24 Kasım 2015 ‘te gerçekleşti. Uluslararası heyet tarafından Anabilim Dalımız ve Fakültemizde yapılan değerlendirmelerde, uygulanan uzmanlık eğitim programının Avrupa Radyoloji uzmanlık eğitimi standartları ile uyumu araştırıldı. Düzenlenen ve ETAP ‘ta görüşülen olumlu ziyaret raporu hem kurumumuza gönderildi, hem de 2-6 Mart 2016 ‘da Viyana’da gerçekleştirilen Avrupa Radyoloji Kongresinde uluslararası camia ile paylaşıldı.

5- Düşük radyasyon dozu ve yüksek duyarlılıkta meme görüntülemesi yapan, yeni kuşak dijital mamografi cihazımız hizmete girdi (Sonbahar 2016).

6- Anabilim Dalımızdaki modern tıbbi görüntüleme cihazları arasına gerektiğinde aynı anda bilgisayarlı tomografi de çekebilen, çift tüplü, biplan dijital anjiyografi ve üçüncü MR cihazlarımız da katıldı (2017).

TARİHÇE

Üniversite Senatosunun 20.05.1958 tarih ve 6 no.lu kararı ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) ’nde Radyoloji Enstitüsü kurulur ve direktörlükte profesörlük şartı bulunması nedeni ile, kendisi bir radyolog olmayan Prof.Dr.İzzet BİRAND geçici olarak müdürlüğe atanır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Enstitüsünde 1949 yılında Uzman, 1952 yılında Doçent olan Prof. Dr. Emin Faik ÜSTÜN ’ün profesörlüğü aynı fakültenin Fakülte kurulunda ve Üniversite Senatosunda onaylandıktan sonra 7 Mart 1959 tarihli Resmi Gazetede ilan edilir. Kendisi, Ege Üniversitesi’ne Radyoloji Enstitüsünü kurmak üzere başvurur ve başvurusu kabul edilerek, 31 Temmuz 1959 da Enstitü Direktörlüğüne atanır. Bu tarih aynı zamanda Prof. Dr. ÜSTÜN ’ün göreve başlayış ve Ege Radyoloji’ nin kuruluş tarihi olmaktadır.


Anatomi kürsüsünde asistan olan Dr. Aleaddin REYHAN 18 Kasım 1959’ da ilk asistan olarak atanır. Prof. Dr. Emin Faik ÜSTÜN, 3 Aralık 1959’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin ilk öğrencilerine Tepecik Göğüs Hastanesinde, 4. sınıfta ilk Radyoloji Dersini verir. 15 Nisan 1960 tarihinde, TC Sağlık Bakanlığı ve İzmir Sağlık İl Müdürlüğünün resmi yazışmalarına Hastane Başhekimliğince gösterilen dirence rağmen gereken odalar düzenlenerek Radyoloji Stajına başlanır. Staj sırasında gösterilen röntgen filmleri, Prof. Dr. Emin Faik ÜSTÜN ’ün uzun yıllar hizmet verdiği Ankara Tıp Fakültesi Radyoloji Enstitüsünden sağlanan filmlerdir. Enstitüye ikinci asistan olarak 14 Mayıs 1960 ‘da Dr. Ahmet Mithat TAVLI atanır. Dr. Avni ŞINLAK, Amerika’daki uzmanlığını, yeniden sınava girerek Enstitüde devam ettirir. 1961 yılında Enstitü ‘ye ilk Röntgen cihazı alınır. Aynı yıl Dr. Vahit İNCE ve Dr. Esin ÜSTÜN, Ege Radyoloji asistanlığına atanırlar. Ege Üniversitesi Senatosu’nun 115 sayılı kanun uyarınca 15.01.1963 tarih ve 8 sayılı kararı ile Enstitünün adı “Radyoloji Kürsüsü” olarak değiştirilir.


1961 yılında Bornova’da inşaatına başlanan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ana bina projesinde Radyoloji ve Radyoterapi Bölümleri mimari bir hata nedeniyle yer almadığından, ancak 1967 yılında TC Bayındırlık Bakanlığından onay alındıktan sonra binanın yapımına başlanır. Emin Faik ÜSTÜN Hoca, aramızdan ayrıldığı 1973 yılına kadar kurucusu olduğu Ege Radyoloji ’nin sorunları ile umutla ve coşku ile uğraşır.


6 Kasım 1981’de yürürlüğe giren 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve 18 Şubat 1982 ‘de yürürlüğe giren Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği uyarınca Senatomuzun 22.11.1983 gün ve 10 sayılı kararı ile Radyoloji Kürsüsü, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ‘ne bağlı Radyoloji Anabilim Dalı ‘na dönüşür. Bu anabilim dalı bünyesinde Radyodiagnostik ve Radyoterapi bilim dalları kurulur. Daha sonra Yüksek Öğretim Kurulu ‘nun 29.01.1988 gün ve 260-2159 sayılı kararı uyarınca Senatonun 02.02.1988 gün ve 3 sayılı kararı ile Radyoloji anabilim dalı, Radyodiagnostik Anabilim Dalı ve Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalları olmak üzere iki anabilim dalına bölünür.


Prof.Dr. Emin Faik ÜSTÜN ‘ün kaybı ardından Kürsü Başkanlığına, Göğüs Hastalıkları Kürsüsü Başkanı Prof.Dr. İlhan VİDİNEL kısa bir süre için vekalet eder. 24 Ağustos 1974 tarihinde ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Kürsüsünde görevli Prof. Dr. Hadi ÖZER, Ege Radyoloji Kürsü Direktörlüğüne atanır. Bina ile ilgili yeni düzenlemeler ve cihazların montajı yanı sıra yeni personel ve hekim alınmasını sağlar. Dr. Emin Alp NİRON, Dr. Soniz EVREN bu dönemde Ege Radyolojide çalışırlar. 1974- 1982 ve 1988- 1994 tarihleri arasında Anabilim Dalı Başkanlığı yapan Hocamız Prof. Dr. Hadi ÖZER ’in yeni binada, Türkitye ‘de ilk defa olarak organ sistemleri temelli radyoloji ile ilgili projeleri de başlatarak, Ege Radyolojinin ileriye yönelik gelişmesinde unutamayacağımız çabaları olmuştur, kendisine teşekkür borçluyuz.


1975 yılında anjiyografik incelemelere başlanır. 1976 yılında Dr. Esin Emin ÜSTÜN, Ege Radyoloji Kürsüsünden yetişen ilk Doçent olur. 1977 yılında ülkemizde öncülüğü bulunan ultrasonografik inceleme ve girişimsel ultrasonografik işlemlere başlanır. 1982 yılında Mamografi ünitesi hizmete girer. Tam gün yasası nedeniyle Kürsü Başkanlığı’ndan ayrılan Prof.Dr. Hadi ÖZER ’in yerine, 1982 yılında Prof. Dr. Esin Emin ÜSTÜN Anabilim Dalı Başkanlığına atanır ve 1988 ‘e kadar Başkanlık yapar. 1991 yılında renkli Doppler ultrasonografi, 1993 yılında manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve yeni bilgisayarlı tomografi (BT) cihazları kullanıma girer. Anabilim Dalı Başkanlığında 1988-1994 arasında Prof.Dr. Hadi ÖZER ve onun emekliliğinin ardından 1994 -2003 arasında ise Prof. Dr. Esin Emin ÜSTÜN Anabilim Dalı Başkanlığına yeniden görev görürler. Prof. ÜSTÜN’ün emekliliği ardından Başkanlığı, sırası ile, Prof.Dr.M.Refik Killi (2003-2005), Prof.Dr.Ayşenur Oktay (2005-2008), Prof.Dr.H.Hüdaver Alper (2008-2011) ve Prof.Dr.Nevra Z. Elmas (2011-2014) yürütürler.


1995 yılında EÜTF Radyodiagnostik Anabilim Dalına yeni ve hasta yoğunluğunu karşılayabilecek cihazların alınması konusunda yoğun çaba harcanır ve yepyeni bir yerleşim planı ile yıl sonunda 1.5 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme Sistemi, Helikal Tüm Vücut Bilgisayarlı Tomografi Sistemi, Dijital Subtraksiyon Anjiyografi Sistemi, mikrobilgisayar kontrollü Mamografi Sistemi, Uzaktan Kumandalı Dijital Radyografi Sistemleri, Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS) ve Dijital Filmsiz Radyoloji Sistemleri kurulur. Giderek genişleyen cihaz parkına 2009 ‘da 3 Tesla gücündeki MR cihazı da eklenir.

 

Yararlanılan Kaynaklar

  1. Prof. Dr. Esin Emin ÜSTÜN. “Ege Tıp Radyoloji ...Dünü, Bugünü, Yarını…”, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İZMİR, 1997
  2. Prof. Dr. Hakkı Bilgehan, Prof.Dr. İsmet Ertaş, Birol Akşit. ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hastanesi. Ege Üniversitesi Yayınları Rektörlük Yayın No: 13. Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İZMİR, 2013
  3. Prof.Dr. Hadi Özer ‘den bireysel görüşmeler ile alınan bilgiler

 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı