Uzmanlık Eğitim Programı | Uzmanlık Öğrencisi Gelişim Dosyası | Hasta Bilgilendirmeleri
Anabilim Dalımızdan Haberler

1- Konvansiyonel radyolojik tetkiklerinin tümü ile dijital ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan modern röntgen cihazlarımız, Üniversite ve Fakülte yetkililerinin de katıldığı törenle çalışmaya başladı. Yeni cihazlar daha fazla hastaya, daha düşük radyasyon dozları ile hizmet vermemizi mümkün kılacak (8 Aralık 2014).

2- Anabilim Dalımıza geçmişte emek vermiş ve halen çalışmakta olan öğretim üyesi, hekim ve tüm personelimiz her yıl olduğu gibi geleneksel yılbaşı buluşmasına bir araya geldi.

3- Anabilim Dalımız hekimleri akşam yemeği ve kır kahvaltılarında bir araya gelmeye devam ettiler. Bu yıl yine Çiçekliköy ‘de ilkbaharın gelişini kutladık (Mayıs 2016).

4- Anabilim Dalımızın gönüllü başvurusu üzerine Türk Radyoloji Yeterlik Kurulu (TRYK) “Kurum Ziyaret ve Program Değerlendirme Komisyonu” tarafından oluşturulan beş kişilik heyet 19 Haziran 2015 ‘te kurumumuzu ziyaret etti. Ziyaret raporu TRYK, Türk Radyoloji Derneği ve Türk Tabipleri Birliği tarafından da onaylandı. Uyguladığımız uzmanlık eğitiminin ulusal standartlara uygunluğu 5 yıl için tescil ve akredite edildi. Resmi akreditasyon belgesi, 21 Ocak 2016 tarihinde Rektörümüz başta olmak üzere seçkin kurum yöneticileri, davetliler ve çalışanlarımızın katıldığı törende TRYK Başkanı adına törenle Anabilim Dalımıza teslim edildi.

5- Anabilim Dalımızın gönüllü başvurusu üzerine, Avrupa Radyoloji Derneği (ESR) Eğitim Komitesine bağlı “Uzmanlık Eğitimi Değerlendirme Alt Komisyonu (ETAP)” ‘nun düzenlediği kurum ziyareti 24 Kasım 2015 ‘te gerçekleşti. Uluslararası heyet tarafından Anabilim Dalımız ve Fakültemizde yapılan değerlendirmelerde, uygulanan uzmanlık eğitim programının Avrupa Radyoloji uzmanlık eğitimi standartları ile uyumu araştırıldı. Düzenlenen ve ETAP ‘ta görüşülen olumlu ziyaret raporu hem kurumumuza gönderildi, hem de 2-6 Mart 2016 ‘da Viyana’da gerçekleştirilen Avrupa Radyoloji Kongresinde uluslararası camia ile paylaşıldı.

6- Düşük radyasyon dozu ve yüksek duyarlılıkta meme görüntülemesi yapan, yeni kuşak dijital mamografi cihazımız hizmete girdi (Sonbahar 2016).

7- Anabilim Dalımızdaki modern tıbbi görüntüleme cihazları arasına gerektiğinde aynı anda bilgisayarlı tomografi de çekebilen, çift tüplü, biplan dijital anjiyografi cihazı da katıldı (İlkbahar 2017).

GELİŞMİŞ UYGULAMALARIMIZ


GELİŞMİŞ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ ve ANJİYOGRAFİK UYGULAMALARIMIZ


Toshiba Infinix Monoplan Anjiyo cihazımız.
  Philips Allura Clarity Biplan Anjiyo cihazımız.

NÖROVASKÜLER (BEYİN-OMURİLİKTE DAMARSAL) İŞLEMLER

• Anevrizma Embolizasyonu: Beyin baloncuğunun doldurma yöntemiyle ameliyatsız tedavisi.
• AVM Embolizasyonu: Beyin damar yumaklaşmalarının doldurma yöntemiyle tedavisi.
• Karotis Anjioplasti- Stentleme: Şah damarı tıkanıklıklarının stentle açılması.

DİĞER ORGAN DAMARSAL İŞLEMLERİ:

• Damar Stentleme: Damar (bacak, böbrek, vs) tıkanıklıklarının balon- stent ile açılması.
• Damar Embolizasyonu: Damar anevrizma, yumaklaşma ve yırtıklarının tıkanması.
• Aorta Anevrizması Greft-Stentlemesi: Aort damarı balonlaşmalarının ameliyatsız tedavisi.
• Vasküler Embolektomi: Damarlardaki pıhtıya bağlı tıkanmaların kateter ile açılması.
• Venöz Ulaşım Yolu: Toplardamarlara kateter, port takılması.
• Endovenöz Lazer: Bacak varislerinin lazer ile yakılarak tedavisi.

DAMARSAL OLMAYAN İŞLEMLER:

• Apse-kist drenajları: Kist ve apselerin ciltten sokulan bir kateter ile ameliyatsız boşaltılması.
• Biliyer drenaj ve stentleme: Safra yollarındaki tıkanıklıkların kateter ile açılarak sarılığın giderilmesi.
• Üriner Drenaj ve Stentleme: İdrar yollarındaki tıkanıklıkların kateter ile açılması.
• Biyopsiler

KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILAN ONKOLOJİK İŞLEMLER:

• Transarteriyel Kemoembolizasyon: Tümör damarları içinden ilaç verilerek tümör tedavisi.
• Transarteriyel Radyoembolizasyon: Tümör damarları içinden radyoaktif ilaç verilerek tümör tedavisi.
• Tümör Ablasyonları: Karaciğer gibi iç organlardaki tümör odaklarının ciltten sokulan kateter ile yakılması.
GELİŞMİŞ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) UYGULAMALARIMIZ


GENERAL ELECTRIC HD750 128 KESİTLİ BT Cihazımız.

• Dual enerji BİLGİSAYARLI BT özelliğine sahip olup bir nefes süresinde tüm vücudu dilim şeklinde görüntüleyebilir.
• Hızlı çekim yanında çok yüksek çözünürlük özelliğine sahiptir.
• Düşük doz programları içermesi nedeniyle radyasyon riskini azaltmaktadır.
• Kalp damarlarını son derece hızlı ve güvenilir olarak görüntüleyebilir (Koroner anjiyografik BT).
• Özellikle pulmoner emboli (akciğer damarları içindeki pıhtı) göstermede çok üstün bir tekniktir.
• Böbrek taşlarında içerik saptamada kullanılabilir.
• Kalın bağırsakların üç boyutlu olarak gösterilmesi sağlanarak sanal kolonoskopi yapılabilir.
• Özellikle travma hastalarında baştan ayağa tüm vücut saniyeler içinde görüntülenebilir ve böylece değişik bölgelerdeki kırık ya da kanamalar çok erken tanınabilir.
• Sigara içimine bağlı gelişebilecek başta akciğer kanseri olmak üzere kanserlerin erken tanısında çok düşük doz programları ile tarama yapılmakta ve erken tanıya gidilebilmektedir.
• Kanser hastalarında vücuda yaygınlık için hızlı ve doğru bir görüntüleme yöntemidir.
• Vücuttaki beyin, boyun, akciğer ve diğer tüm organların damarları üç boyutlu olarak çok net değerlendirilebilir. Olası genişleme (anevrizma) veya darlık (stenoz) / tıkanma kolaylıkla tespit edilebilir.
• Organların volümleri (başta karaciğer olmak üzere) çekilen görüntülerden hesaplanabilir.
• Tüm vücudun kemik ve yumuşak dokuları üç boyutlu olarak yüksek ayrıntı gücü ile gösterilebilir.
• Doku örneği alınacak durumlarda (biyopsi) BT eşliğinde lezyonun yeri tam olarak hesaplanabilmekte ve zor bölgelere dahi cihaz eşliğinde girişim yapılabilmektedir.
GELİŞMİŞ MANYETİK REZONANS (MR) GÖRÜNTÜLEME UYGULAMALARIMIZ


SIEMENS VERIO 3.0 TESLA cihazımız.
  SIEMENS SYMPHONY 1.5 TESLA cihazımız.

SİNİR SİSTEMİ GÖRÜNTÜLEMESİ:

• Rutin beyin ve omurilik görüntüleme işlemleri.
• Perfüzyon MRG: Beyin lezyonların perfüzyon özelliklerinin belirlenmesi: Beyin kan akımı ölçümü.
• MR Spektroskopi: Beyin nörometabolitlerinin gösterilmesi: Multi voksel, Tek voksel MRS.
• Diffüzyon Tensör Görüntüleme (DTI) & Fiber Traktografi: Beyin içi sinirsel ileti yolaklarının görüntülenmesi.
• Fonksiyonel MRG: Beyin fonksiyonlarının haritalanması: Konuşma, hareket, hafıza, gibi.
• Serebral Stereotaksik Biyopsi Kılavuz Görüntüleme.

GÖĞÜS / BAŞ-BOYUN GÖRÜNTÜLEMESİ:

• Toraks MR ve MR Anjiografi rutin görüntüleme işlemleri.
• Baş- Boyun Rutin görüntüleme işlemleri.
• Kalbin MR ile değerlendirilmesi (Kardiyak fonsiyonel görüntüleme, kardiyak perfüzyon görüntüleme, kalp kası canlılığının (“viabilite”) görüntülenmesi).
• Demir yükü görüntüleme.

MEME GÖRÜNTÜLEMESİ

KARIN ORGANLARI GÖRÜNTÜLEMESİ:

• Rutin Abdominal- Pelvik MR görüntüleme işlemleri.
• Abdominal MR Diffüzyon Çalışmaları.
• Multiparametrik Prostat MR İncelemesi.
• İnce bağırsaklara yönelik MR Enterografi Çalışmaları.

KAS- İSKELET SİSTEMİ GÖRÜNTÜLEMESİ:

• Rutin Kas- İskelet Sistemi görüntüleme işlemleri.
• Kas İskelet Tümörlerine Yönelik Dinamik İnceleme.
GELİŞMİŞ MEME GÖRÜNTÜLEME UYGULAMALARIMIZ


 


 

• Dijital tomosentez mamografi.
• Kontrastlı spektral mamografi.
• Multiparametrik ultrasonografik (US) görüntüleme.
• Dinamik/ diffüzyon manyetik rezonans (MR) görüntüleme.
• Stereotaktik biyopsi/ US rehberliğinde biyopsi / lezyon işaretleme.


Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı